Parvulescu Camelia – in lucru

europas
Curriculum vitae Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume: Parvulescu Camelia
E-mail(uri):
Naţionalitate(-tăţi):
Data naşterii:
Sex:
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Limba engleza Ascultare(B2) Citire(B2) Participare la conversaţie(B2) Discurs oral(B1) Exprimare scrisă(B1)
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informatii suplimentare
Anexe