Înscrierea în învățământul primar și preșcolar 2023 – 2024

Înscrierea în învățământul preșcolar 2023 – 2024

LOCURI DISPONIBILE GPP/GPN 2023/2024

LISTĂ CERERI DIN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

LOCURI DISPONIBILE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

CERERE TIP

https://isjarges.ro/2023/06/14/informatii-privind-inscrierea-in-invatamantul-prescolar-antreprescolar/

https://isjarges.ro/2023/05/31/metodologia-si-calendarul-de-inscriere-a-copiilor-copiilor-anteprescolari-si-prescolari-in-anul-scolar-2023-2024-in-unitati-de-invatamant/

Înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024

P.O. privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare, în unitățile de învățământ, pentru anul școlar 2023-2024

Procedura de înscriere in etapa a II-a

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 03 – 18 MAI 2023, INTERVALUL ORAR  8,00 – 18,00 (LUNI – JOI) și 8,00 – 17,00 (VINERI).

Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024:

 • Dosar;
 • Certificatul de naștere al copilului (copie şi original);
 • Copie de pe actul de identitate al părinţilor;
 • Actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul;
 • Certificat de căsătorie  sau unde este cazul hotărâre de încredinţare a copilului – (copie și original);
 • În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023  inclusiv, alături de documentele menționate  mai sus părintele depune și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată de unitatea de învățământ preșcolar pentru copiii care au frecventat grădinița sau documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate;
 • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.;
 • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.
 • Documente medicale (original și copie), dacă este cazul. 

Criterii generale de departajare:

 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în Şcoala Gimnazială “Marin Preda” Piteşti.

Criterii specifice de departajare:

 • școlari care au frecventat cursurile grădiniței cu program prelungit sau grădiniței cu program normal a Școlii Gimnaziale ”Marin Preda” Pitești
 • școlari ai căror bunici pot face dovada, cu documente legale, că au domiciliul în circumscripția școlii. 

Ofertă educațională 

Școala Gimnazială ” Marin Preda” Pitești, are aprobat în planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024, un număr de 4 clase pregătitoare cu 88 locuri.


Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mai mare de solicitări de înscriere în clasa pregătiroare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

P.O. privind constituirea formațiunilor de studiu la clasa pregătitoare, în unitățile de învățământ, pentru anul școlar 2023-2024

Circumscripții înscriere clasa pregătitoare 2023

Înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2023 – 2024

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024

Programul, centrele si comisiile de evaluare a dezvoltarii copilului

Amânarea înscrierii copilului în învățământul primarre_inscriere_inv_primar

Cerere amânare înscriere în învățământul primarhttps://isjarges.ro/wp-content/uploads/2023/03/Cerere-am%C3%A2narea-%C3%AEnscrierii-la-clasa-preg%C4%83titoare.pdf