Romulus Constantin SIMION

europas
Curriculum vitae Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume: Romulus  Constantin  SIMION
Adresă(e)” Piteşti
E-mail(uri): romulussimion@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi): Română
Data naşterii: 24  iunie  1978
Sex: Masculin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Perioada septembrie 2013 şi în prezent
Funcţia sau postul ocupat Director
Activităţi şi responsabilităţi principale Management
Numele şi adresa angajatorului Scoala Gimnaziala Marin Preda Pitesti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Perioada mai 2012 şi în prezent
Funcţia sau postul ocupat Membru al Corpului de experți al Corpului de Control al Ministrului din cadrul M.E.C.T.S.
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de monitorizare, îndrumare, control
Numele şi adresa angajatorului M.E.C.T.S.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Perioada octombrie 2011 şi în prezent
Funcţia sau postul ocupat Expert formator pe termen lung  al Universității  ,,Valahia,,Târgoviște
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de formare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,Valahia,,Târgoviște
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Perioada august 2011 şi în prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular la Școala „Marin Preda” Piteşti
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare, coordonator CEAC
Numele şi adresa angajatorului Școala „Marin Preda” Piteşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Perioada ianuarie 2012 – iulie 2012
Funcţia sau postul ocupat Expert formator pe termen scurt al Ș.N.S.P.A. București
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de formare
Numele şi adresa angajatorului Ș.N.S.P.A. București
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Perioada februarie 2011 – martie 2011
Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate religie și învățământ pentru minorități (delegare atribuții suplimentare)
Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţii ştiinţifice, didactice şi de perfecţionare a profesorilor de Istorie şi discipline socio-umane, managementului resurselor umane.
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de îndrumare şi control
Perioada octombrie 2009 – iulie 2011
Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate Istorie şi discipline socio-umane
Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţii ştiinţifice, didactice şi de perfecţionare a profesorilor de Istorie şi discipline socio-umane, managementului resurselor umane, mobilitate cadre didactice.
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de îndrumare şi control
Perioada septembrie 2006 – septembrie 2009
Funcţia sau postul ocupat Director al Școlii „Constantin Brâncoveanu” Ștefănești, Argeș
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de conducere şi îndrumare
Numele şi adresa angajatorului Școala „Constantin Brâncoveanu” Ștefănești, Argeș
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Perioada septembrie 2002 – august 2006
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular la Școala „Constantin Brâncoveanu” Ștefănești, Argeș
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare
Numele şi adresa angajatorului „Constantin Brâncoveanu” Ștefănești, Argeș
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Perioada septembrie 2000 – august 2002
Funcţia sau postul ocupat Profesor detașat la Școala Jiblea Veche, Călimănești, Vâlcea
Educaţie şi formare
Perioada septembrie 2008-februarie 2010- Studii masterale
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Managementul educațional preuniversitar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Stat Piteşti
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perfecţionare şi formare
Denumire curs formare

Vizita de Studiu Italia, Senigallia -CEDEFOP Equal sustainability: didactics for improving human development, Comenius- Predarea istorie in spatiul european (Anglia) Course For European Teachers Of History At Secondary Level, Austria, Viena – Asociatiile parintilor in Europa, ,,Tehnologii de instruire on-line,,in cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti, cursuri on-line I-Teach ,,Colaborare în clasa digital”, ,,Introducere in eTwinning” ;cursuri POSDRU în cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj Napoca,,Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale”; cursuri POSDRU în cadrul Ș.N.S.P.A. București ,,Formarea a 264 de cadre didactice în domeniul Educației pentru Cetățenia Democratică în regiunea Sud-Muntenia (FORM)”;-cursuri POSDRU în cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte „Profesorii de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii”; cursuri de formare continuă în domeniul formării competenţelor de evaluare – DeCeE;” Controlul calității in școală”;,,lnstruirea în societatea cunoașteri,,;,,Formare specialiști in evaluare INSAM”;,,Crearea paginilor web,,;curs de formare a mentorilor de practică pedagogică;,,Limba engleză,,; cursuri de formare continuă în cadrul C.C.D. Argeş – Formarea liderilor educaţionali, Management educaţional, Tehnologia informaţiei;,,Valori culturale europene”;,,Consiliere şi orientare”; etc.

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţe de absolvire, certificate de competenţe, diplomă postuniversitară, atestate.
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Formarea liderilor educaţional, Management educaţional, Tehnologia informaţiei, Formare a mentorilor de practică pedagogică, Formarea adulţilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare C.C.D. Argeş, Universitatea Politehnică Bucuresti, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Siveco România. S.A.; Ș.N.S.P.A. București; Universitatea „Valahia” din Târgovişte; Universitatea din Pitești.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perfecţionare şi formare.
Perioada septembrie 2007 – septembrie 2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de obţinere a gradului didactic I
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Istorie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Pitești
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perfecţionare postuniversitară
Perioada 2000-2001
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal național
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea ,,Lucian Blaga,, Sibiu
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii postuniversitare
Perioada 1996-2000
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în Istorie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Istorie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea ,,Lucian Blaga,, Sibiu
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii universitare
Perioada 1992-1996
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Grupul Şcolar Economic şi de Servicii  – Călimăneşti, jud. Vâlcea.
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Studii liceale
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Limba engleza Ascultare(B2) Citire(B1) Participare la conversaţie(B1) Discurs oral(B2) Exprimare scrisă(B1)
Competenţe şi abilităţi sociale Persoană comunicativă, sociabilă, empatică, cu atitudine pozitivă în lucrul cu persoanele adulte, abilităţi sporite de comunicare, abilitate de muncă în echipă și în organizarea unor acţiuni cu caracter ştiinţific, social, cultural, cu capacitate de adaptare la medii multiculturale. itivă în lucrul cu persoaneleObiu.e 2007
Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizarea activităţii specifice manageriale, de îndrumare și control, organizarea de examene naţionale și concursuri. Preşedinte, vicepreședinte, membru în comisii de: evaluare naţională, bacalaureat, olimpiade,titularizare, alte concursuri. Am coordonat și un Proiectul de Grant Şcolar ,,Romania – naţional, european şi universal prin activităţi extracurriculare,,;
Competenţe şi aptitudini tehnice o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii;
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™, cunoştinţe ale aplicaţiilor de grafică pe calculator(Corel™) și a softului educaţional AEL.
Competenţe şi aptitudini artistice muzica;