Radu Oana-Maria

europas
Curriculum vitae Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume: Radu Oana-Maria
E-mail(uri): oanamariaradu@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi): Română
Data naşterii: 15.05.1983
Sex: Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Perioada 2003-prezent
Funcţia sau postul ocupat Invatator
Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor pentru invatamantul primar
Numele şi adresa angajatorului Scoala Gimnaziala Marin Preda Pitesti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

Instruire diferențiată

Abilitare curriculară

Educaţie şi formare
Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului ,, Toerie şi practică pentru valorizarea disciplinelor opţionale,,
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Perfecţionare şi formare continuă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare C.C.D.
Perioada octombrie – decembrie 2011
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea ’’Valahia’’ Târgoviște
Perioada decembrie 2011 – februarie 2012
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic.
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea ’’Valahia’’ Târgoviște
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului ,,Limba Engleză –iniţiere,,
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Limba Engleză
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare C.C.D.
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului ,, Educaţia părinţilor,,
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Perfecţionare şi formare continuă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare C.C.D.
Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Iniţiere în informatică (I.T.)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare C.C.D.
Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Modul Pedagogic
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Pitesti- Departamentul pentru pregătirea şi formarea personalului didactic
Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Diplomǎ licenţǎ
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Jurnalist/Profesor jurnalism
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea de Ştiinţe Socio-Umane Bucureşti /Jurnalism –Ştiinţe ale comunicării
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat gr. II
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Învǎţǎtor – limba românǎ
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegiul Pedagogic „ Carol I ” – Câmpulung- Muscel
Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută Definitivare învǎţǎmânt
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Învǎţǎtoare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegiul Pedagogic „ Carol I ” – Câmpulung- Muscel
Perioada 2002 iunie
Calificarea / diploma obţinută Diplomǎ bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite ÎNVĂŢĂTOARE -EDUCATOARE
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Colegiul Pedagogic „ Carol I ” – Câmpulung- Muscel
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Limba engleza Ascultare(B2) Citire(B2) Participare la conversaţie(B2) Discurs oral(B1) Exprimare scrisă(B1)
Competenţe şi abilităţi sociale Participarea la unele acțiuni caritabile în cadrul unor fundații umanitare.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate organizatoricǎ, abilitǎţi de comunicare, relaţionare cu elevii şi pǎrinţii acestora, dobândite în urma desfǎşurǎrii activitǎţii şcolare şi extraşcolare.
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea obiectelor digitale uzuale.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Microsoft Office, Windows
Competenţe şi aptitudini artistice Muzica, Picturǎ.
Alte competenţe şi aptitudini Lucru în echipǎ cu colegii de la alte şcoli în urma susţinerii de activitǎţi comune în cadrul parteneriatelor educaţionale și a concursurilor județene inițiate.
Permis(e) de conducere Da. Categoria B
Informatii suplimentare Publicaţii, articole, participǎri la simpozioane. Inițiator proiecte educaționale județene ’’1Decembrie, suflet românesc’’
Anexe Diplome şi distincţii obţinute.
2011—Coautor—Caiet auxiliar ,,Învăţ să scriu şi să citesc,,- clasa I, Editura Elicart