Popescu Nicoleta

europas
Curriculum vitae Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume: Popescu Nicoleta
E-mail(uri): popescu_nicoleta74@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi): Română
Data naşterii: 27.09.1974
Sex: Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Perioada 1994-prezent
Funcţia sau postul ocupat Invatator
Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor pentru invatamantul primar
Numele şi adresa angajatorului Scoala Gimnaziala Marin Preda Pitesti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Educaţie şi formare
Perioada decembrie 2011 – februarie 2012
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic.
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Abilitare curriculară
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea ’’Valahia’’ Târgoviște
Perioada octombrie – decembrie 2011
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Instruire diferențiată
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea ’’Valahia’’ Târgoviște
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Pitesti- Departamentul pentru pregătirea şi formarea personalului didactic
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Educatia pentru valori
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare C.C.D.
Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Management si comunicare. Tehnici informaţionale computerizate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare C.C.D.
Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului: Tehnologia in informatie si a comunicaţiilor, AEL. Administrare reţea.
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Utilizarea calculatorului in sistemul Windows
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare C.C.D.
Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută Certificat gr. I
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Invǎţǎtor – limba românǎ
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Piteşti
Perioada 2002
Calificarea / diploma obţinută Diplomǎ licenţǎ
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Profesor limba românǎ – limba francezǎ
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea din Piteşti
Perioada 2001
Calificarea / diploma obţinută Certificat gr. II
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Învǎţǎtor – limba românǎ
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Normalǎ „ Carol I ” – Câmpulung
Perioada 1996
Calificarea / diploma obţinută Definitivare învǎţǎmânt
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Învǎţǎtor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Normalǎ „ Carol I ” – Câmpulung
Perioada 1994, iunie
Calificarea / diploma obţinută Diplomǎ bacalaureat
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Învǎţǎtor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala Normalǎ „ Carol I ” – Câmpulung
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Limba franceza Ascultare(B2) Citire(B2) Participare la conversaţie(B1) Discurs oral(B1) Exprimare scrisă(B1)
Competenţe şi abilităţi sociale Participarea la unele acțiuni caritabile în cadrul unor fundații umanitare.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate organizatoricǎ, abilitǎţi de comunicare, relaţionare cu elevii şi pǎrinţii acestora, dobândite în urma desfǎşurǎrii activitǎţii şcolare şi extraşcolare.
Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea obiectelor digitale uzuale.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Microsoft Office, Windows
Competenţe şi aptitudini artistice Picturǎ.
Alte competenţe şi aptitudini Lucru în echipǎ cu colegii de la alte şcoli în urma susţinerii de activitǎţi comune în cadrul parteneriatelor educaţionale și a concursurilor județene inițiate.
Permis(e) de conducere Da. Categoria B
Informatii suplimentare Publicaţii, articole, participǎri la simpozioane. Inițiator proiecte educaționale județene ’’1Decembrie, suflet românesc’’ și ’’Mate-Maxi’’ -2012
Anexe Diplome şi distincţii obţinute.
2012—Autor –Caiet auxiliar-Lecturi suplimentare clasa a III-a, Editura Elicart
2011—Autor –Caiet auxiliar Lecturi suplimentare clasa a IV-a, Editura Elicart
2012—Coautor—Caiet auxiliar Teste de evaluare pentru clasa a II- a, Editura Elicart
2012—Coautor—Caiet auxiliar Teste de evaluare finală pentru clasa a III- a, Editura Elicart
2006 – Autor – Carte ştiinţificǎ – Vocabularul în ciclul primar – Editura Universitǎţii din Piteşti.
2006 – Autor – Caiet auxiliar „Exerciţii gramaticale – clasa a IV-a” – Editura Universitǎţii din Piteşti.