Malancioiu Catalina – in lucru

europas
Curriculum vitae Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume: Malanciou Catalina
E-mail(uri):
Naţionalitate(-tăţi): Română
Data naşterii: 23.08.1965
Sex: Feminin
Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional
Perioada 1983-prezent
Funcţia sau postul ocupat Învăţător
Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor pentru invatamantul primar
Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială Marin Preda Piteşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Educaţie şi formare
Perioada oct-dec 2011
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Instruire diferenţiată
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Valahia Târgovişte
Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Diplomă Licenţă
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite Psihologie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de psihologie Titu Maiorescu Bucureşti
Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite ,,Managementul Comunicării,, -Sinteze,,Editura Dacpress-Bucureşti 2007
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Şcoala de vară- Curtea de Argeş
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Limba engleza Ascultare(B2) Citire(B2) Participare la conversaţie(B2) Discurs oral(B1) Exprimare scrisă(B1)
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informatii suplimentare
Anexe